IZVEŠTAJ SA SKUPŠTINE SAVEZA

 

Sednica Skupštine Saveza održana je 05.02.2017. godine u Svečanoj sali Gradskog centra za fizičku kulturu Beograda. Prisustvovalo je 20 od ukupno 26 delegata.
Prisutni: SD Beograd Matica (Aleksandar Aničić i Petar Stakić), SD Vojvodina Novi Sad (Jakob Matić i Geza Mikeš), SD Sremska Mitrovica (Mlađan Jakovljević i Gordana Burmudžija), SD Batajnica (Vojvodić Mile i Jevtić Radovan), SRK Soko Sefkerin (Ristić Dragan i Ristić Aleksandar), SU Šabački Soko (Jovan Knežević i Stanković Miodrag), SKK Stari Dif (Milisav Živanović i Golubović Zoran), SD Bor (Dragan Stojanović i Ivan Doberšek), DFVR Partizan Čukarica (Jelačić Nikola i Ćirić Nada), SD Beograd 4 (Dragica Mitić i Jelena Mitić).
Gosti: Milija Pantović (Predsednik Nadzornog odbora), Čedomir Marković (SD Bor), Duško Sazdanović (SD Bor), Nadica pavličić (SD Beograd Matica) Ivan Živanović (Sekretar Saveza) i Pavle Vračarić.
 
Sastanak je otvoren u 11 časova .
Predsednica Skupštine Gabriela Kragujević je pozdravila sve prisutne i  predložila dnevni red koji su društva dobila u materijalu za Skupštinu. Jakob Matić je predložio da se iz Dnevnog reda briše tačka 17. Koja je u nadležnosti Upravnog odbora Saveza. Skupština je usvojila ovaj predlog i izglasala sledeći:
 
D N E V N I    R E D :
 
1.Izbor Radnih tela Skupštine
•radno predsedništvo,
•verifikaciona komisija,
•kandidaciona komisija,
•zapisničar i dva overača zapisnika;
2.Izveštaj Verifikacione komisije;
3.Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine;
4.Usvajanje Izveštaja o radu Saveza Soko Srbije za 2016. godinu;
5.Usvajanje Finansijskog izveštaj za 2016. godinu i Revizije saglasnosti finansijskog poslovanja Saveza za 2016. god;
6.Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora za 2016.godinu; 
7.Donošenje odluke o promeni imena Saveza Soko Srbije u Sokolski Savez Srbije;
8.Usvajanje novog Statuta Sokolskog Saveza Srbije;
9.Usvajanje novog poslovnika o radu skupštine Saveza;
10.Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjih organa Saveza.
11.Izbor organa Sokolskog Saveza Srbije: Predsednika , Potpredsednika,  Upravnog odbora,  Nadzornog odbora i Suda časti Sokolskog Saveza  Srbije;
12.Donošenje odluke o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje Sokolskog saveza Srbije;
13.Donošenje odluke o imenovanju lica ovlašćenog za podnošenje prijave o promenama  u Savezu.
14.Usvajanje Programa rada Sokolskog Saveza Srbije za 2017. godinu;
15.Usvajanje Finansijskog plana Sokolskog Saveza Srbije za 2017. godinu;
16.Usvajanje  Strategije razvoja Sokolskog saveza Srbije i Sokolskog sporta u Republici Srbiji za period 2017. – 2018. godinu;
17.Tekuća pitanja.
 
 Slika
 
1.Predsednica Skupštine za radno predsedništvo predlaže: Gabrijelu Kragujević, Jakoba Matića i Dragana Ristića.
Skupština jednoglasno usvaja ove predloge.
Za verifikacionu komisiju i izbornu (kandidacionu) komisiju predlaže: Gezu Mikeša, Gordanu Burmudžiju i Aleksandra Aničića
Skupština jednoglasno usvaja ove predloge.
Za zapisničara i overače zapisnika predlaže: Ivana Živanovića za zapisničara i Radovana Jevtića i Nadicu Pavličić za overače zapisnika.
Skupština jednoglasno usvaja ove predloge.
 
2.Verifikaciona komisija je prebrojala punomoćja, sastavila Izveštaj i obavestila prisutne da Skupština ima kvorum i može pravosnažno da donosi odluke jer je prisutno 20 od 26 delegata sa pravom glasa što je više od dve trećine ukupnog broja članova Skupštine.
Skupština je jednoglasno usvojila Izveštaj verifikacione komisije.
 
3. Skupština je jednoglasno bez primedbi usvojila Zapisnik sa sednice Skupštine održane 20.02.2016. godine.
 
4. Predsednik Saveza Jakob Matić  je obrazložio izveštaj po segmentima nakon čega je otvorena diskusija.
 
Odluka: Jednoglasno se usvaja se Izveštaj rada Saveza Soko Srbije za 2016. godinu.
 
5. Predsednik Saveza Jakob Matić je obrazložio finansijski Izveštaj i Izveštaj  revizije saglasnosti finansijskog poslovanja Saveza za 2016. god;
 
 
Odluka: Usvaja se jednoglasno Finansijski izveštaj Saveza Soko Srbije za 2016. godinu.
Odluka: Usvaja se jednoglasno Izveštaj  revizije saglasnosti finansijskog poslovanja Saveza za 2016. god
 
6. Predsednik Nadzornog odbora Milija Pantović je obrazložio Izveštaj.
Skupština je usvojila Izveštaj Nadzornog odbora.
 
Odluka: Usvajaja se jednoglasno Izveštaj Nadzornog odbora za 2016. godini.
 
7. Predsednik Saveza Jakob Matić je obrazložio predlog za promenu imena Saveza. Skupština je jednoglasno usvojila promenu imena Saveza
 
Odluka: Menja se ime Saveza iz Savez Soko Srbije u Sokolski Savez Srbije
 
8. Predsednik Saveza Jakob Matić je obrazložio predlog novog Statuta koji je usaglašen sa novim Zakonom o sportu.
Nakon diskusije i manjih izmena Skupština jednoglasno usvaja Statut Sokolskog Saveza Srbije.
 
Odluka: Usvaja se jednoglasno Statut Sokolskog Saveza Srbije. 
 
9. Skupština je jednoglasno usvojila novi Poslovnik o radu Skupštine.
 
Odluka: Usvaja se jednoglasno Poslovnik o radu Skupštine. 
 
10. Skupština je jednoglasno izglasala razrešenje dosadašnjih organa Saveza, Predsednika, Predsedništvo, Nadzorni odbor i Sud časti.
 
11. Na predlog društava za Predsednika Saveza predloženi su Petar Stakić i Gabriela Kragujević. Na samoj sednici nije predložen još neki kandidat. Gabriela Kragujević je usmeno na sednici povukla svoju kandidaturu.
Javnim glasanjem jednoglasno je izabran Petar Stakić (SD Beograd Matica) za novog Predsednika Saveza.
Petar Stakić je održao kratak govor u kome je predstavio svoj plan za dalji rad saveza posebno se osvrnuvši na program i aktivnosti Saveza.
Za Potpredsednika Saveza glasanjem je jednoglasno izabran Geza Mikeš (SD Vojvodina Novi Sad).
Za članove Upravnog odbora sa 19 glasova za i 1 uzdržanim izabrani su: Gordana Burmudžija (SD Sremska Mitrovica), Ljiljana Živković (SD Batajnica), Duško Sazdanović (SD Bor), Aleksandar Ristić (SRK Soko Sefkerin) i Dragica Mitić (SD Beograd 4).
Za članove Nadzornog odbora jednoglasno su izabrani: Pavle Vračarić, Milija Pantović i Aleksandar Aničić
Za članove Suda časti jednoglasno su izabrani: Jakob Matić, Čedomir Marković i Nadica Pavličić.
 
12. Skupština je jednoglasno donela odluku da novoizabrani Predsednik Saveza Petar Stakić predstavlja i zastupa Sokolski Savez Srbije
 
Odluka: Ovlašćuje se Predsednik Saveza Petar Stakić da predstavlja i zastupa Savez
 
13. Skupština je jednoglasno usvojila da Sekretar saveza Ivan Živanović podnese prijave o promenama u Savezu.
 
Odluka: Ovlašćuje se Sekretar Saveza Ivan Živanović da podnese prijave o promenama u Savezu nadležnim državnim organima.
 
14. Skupština jednoglasno usvaja predloženi Plan i Program rada za 2017. godinu.
 
Odluka: Usvaja se Plan i Program rada Sokolskog Saveza Srbije za 2017. godinu.
 
15. Skupština jednoglasno usvaja predloženi Finansijski plan za 2017. godinu.
 
Odluka: Usvaja se Finansijski plan Sokolskog Saveza Srbije za 2017. godinu.
 
16. Skupština jednoglasno usvaja predloženu Strategiju razvoja Sokolskog Saveza Srbije i Sokolskog sporta u Republici Srbiji za period 2017. – 2018. godinu.
 
Odluka: Usvaja se Strategija razvoja Sokolskog Saveza Srbije i Sokolskog sporta u Republici Srbiji za period 2017. – 2018. godinu.
 
17.Jednoglasno se usvaja predlog dosadašnjeg Predsedništva i proglašava se Pavle Vračarić za počasnog člana Sokolskog Saveza Srbije i dodeljuje mu se Plaketa za životni doprinos u obnovi, razvoju i afirmaciji sokolstva u Srbiji.
 
Skupština je jednoglasno potvrdila odluku Predsedništva sa sednice održane 16.12.2016. godine o istupanju iz Asocijacije „Sport za sve“ Srbije.
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži